Зразок договору позики грошових коштів

Даючи в борг власні гроші, людина завжди бажає бути впевнена в тому, що вони вчасно будуть повернуті. Тому для «підстрахування» часто вимагає позичальника написати розписку.

Популярність розписки має цілком логічне пояснення – її оформлення не потребує додаткових фінансових вливань, витрати часу на відвідування нотаріуса. Для цього достатньо того, щоб позичальник у письмовій формі вказав суму позики та терміни її повернення та поставив під викладеною інформацією дату та підпис.

З точки зору професійних юристів подібний папір не має юридичної значущості, внаслідок чого при відмові у поверненні коштів або порушенні термінів їх повернення довести свою правоту, у тому числі й у судовому порядку, досить важко. Для того щоб розписка була взята до уваги в суді, вона повинна бути складена з урахуванням необхідних процедур, мати правильний зміст. Але навіть у цьому випадку повернення коштів буде пов'язане з чималими грошовими витратами – складання та подання позову, проведення експертиз та інше.

Найбільш оптимальною альтернативою розписки є договір позики грошових коштів. Шляхом завірення договору позики грошей у нотаріуса ви отримуєте безвідмовний інструмент для повернення власних коштів. Цей документ має юридичну силу і дозволяє оперативно і з мінімальними витратами повернути гроші, що належать вам.

ДОГОВІР ЗАЙМУ

Київ, дві тисячі _________________ року, _________ місяця, _________ числа.Мі,

ПІБ, _________ року народження (ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків) _________ ), що зареєстровано за адресою: _________, іменований далі як “ПОЗИКОДАВЕЦЬ”, — з одного боку,

та

ПІБ, _________ року народження (ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків) _________ ), що зареєстровано за адресою: _________,, іменований далі як “ПОЗИЧАЛЬНИК”, — з другого боку,

разом іменовані як “СТОРОНИ”,

попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки від укладеного договору, керуючись Главою 54, а також ст.ст. 202-204, 626, 627 ЦК України,

заключили цей договір про таке:

 1. ПОЗИЧАЛЬНИК отримав від ПОЗИКОДАВЦЯ, а ПОЗИКОДАВЕЦЬ передавши у власність ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ гроші в сумі _________ (_________) гривень, _________ копійок.

Передачу грошей було здійснено до підписання цього договору.

 1. СТОРОНІ за цим договором домовилися про те, що:

а) договір позики є безпроцентним;

б) розрахунок щодо повернення суми позики має здійснюватися таким чином, щомісячно повертатися по 20 000,00 грн. до 15 числа кожного наступного місяця, що йде за місяцем укладення цього Договору, але в будь-якому випадку загальна сума позики має бути повернена не пізніше _________ року (_________).

в) виконання зобов'язання за договором має бути здійснено готівкою за адресою: _________ або за іншою адресою, визначеною ПОЗИКОДАВЦЕМ.

 1. Позичальник має право дострокового повернення позики або її частини.
 2. При неповерненні суми позики своєчасно (тобто _________ року (_________) ПОЗИКОДАВЕЦЬ вправі буде пред'явити цей договір до стягнення в рядки і в порядку, передбачені чинним законодавством України, та вимагати при цьому повернення йому частини позики, що залишилася несплаченою, з урахуванням індексу інфляції за всю годину прострочення, а також сплати штрафу п'яти відсотків від простроченої суми та пені 0,5 відсотка від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день просрочки.

У разі відмови ПОЗИКОДАВЦЯ від отримання повернутих йому грошей ПОЗИЧАЛЬНИК вправі передати їх на депозит приватного нотаріуса, що свідчить про своєчасне виконання ним умов цього боргового документа.

Позичальник – з одного боку, та Позикодавець – з другого боку, стверджують один одному та повідомляють усім зацікавленим у того особам, що:

 • на момент укладення цього договору вони усвідомлювали (і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керувати ними;
 • розуміють природу цього правочину, свої права та обов'язки за договором;
 • володіють українською мовою, що дало їм можливість правильно та однозначно зрозуміти та протлумачити цей договір;
 • при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які мали істотне значення та були свідомо приховані ними;
 • договір укладається ними у відповідності зі справжньою їхньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;
 • договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;
 • правочин здійснюється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
 • цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);
 • Позикодавець стверджує, заявляє та повідомляє нотаріусу і Позичальнику, що на дату укладення цього договору та під час набуття у власність грошових коштів, що відповідно передаються ним за цим Договором, він у зареєстрованому шлюбі, у фактичних шлюбних відносинах або в інших шлюбних відносинах не перебував та не перебуває, і що зазначені вище грошові кошти, не є спільною сумісною власністю, а є його особистою приватною власністю, і що відсутні особи, які могли б поставити питання про спільну сумісну власність на грошові кошти, які він передає за цим Договором;
 • Позичальник стверджує, заявляє та повідомляє нотаріусу і Позикодавцю, що на дату укладення цього договору та під час набуття у власність грошових коштів, що відповідно одержуються ним за цим Договором, він в зареєстрованому шлюбі, у фактичних шлюбних відносинах або в інших шлюбних відносинах не перебуває та не перебував, і що зазначені вище грошові кошти, не будуть спільною сумісною власністю, а будуть його особистою приватною власністю, і що відсутні особи, які могли б поставити питання про спільну сумісну власність на грошові кошти, які вона отримує за зазначеним Договором позики.
 1. Після повернення боргу, ПОЗИКОДАВЦЕМ, буде видано Позичальнику власноручну заяву про отримання грошей, справжність підпису на якій має бути засвідчена нотаріально.

Без цієї заяви борг вважається таким, що не повернутий.

 1. Про умови позики, чинність правочину, порядок укладення договору позики та його правові наслідки, у тому числі (але не ограничуючись) — зміст ст. ст. 167, 177, 179, 375, 376, 533, 625, 1046-1052 Цивільного кодексу, ст. 65 Сімейного кодексу України та ст. ст. 87, 88 Закону України “Про нотаріат” нам, учасникам цієї угоди, нотаріусом роз'яснено.

6.1 Сторони стверджують, що зміст цього договору та зміст зазначених у пункті 6 цього договору статей Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України та Закону України “Про нотаріат”, їм зрозумілий, питань, які залишилися б нез'ясованими для них, немає.

 1. Особливі умови Договору:
 • У разі, якщо отримана від Позичальника сума коштів виявиться недостатньою для погашення повної суми заборгованості Позичальника за цим Договором, Позикодавець має право стягнути її на свій розсуд, якщо інше не буде погоджено між Сторонами.
 • У разі, якщо будь-яка із Сторін не скористалася будь-яким із прав наданих їй цим Договором або чинним законодавством України, це в жодному разі не означатиме відмову Сторони скористатися таким правом у будь-яку годину в майбутньому.
 • Зміни та доповнення до цього Договору здійснюються шляхом складання єдиного документа в тій самій формі що і основний Договір, який стає невід'ємною частиною цього Договору і підписується уповноваженими особами обох Сторін, за винятком випадків, передбачених цим Договором.
 • Будь-які повідомлення, які надсилаються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні бути здійснені у письмовій формі та будуть вважатися надісланими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом на адресу Сторон, що вказані у цьому Договорі, або на адресу, повідомлену Позикодавцем, що вручені особисто Сторонам.
 • Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.
 • Відступлення права грошової вимоги за цим Договором Позикодавцем до третіх осіб допускається без погодження із Позичальником, але з обов'язковим наступним листовим повідомленням Позичальника, на його адресу проживання, протягом трьох робочих днів з дня такого відступлення.
 • Сторони засвідчують, що між ними досягнуто згоди щодо всіх істотних умов цього Договору.
 • Договір містить весь обсяг домовленостей між сторонами щодо предмета цього договору, всі його умови без винятку є особисто сторонами прочитаними, осмисленими, зрозумілими, прийнятними у повному обсязі у підтвердження чого даний Договір скріплюється підписами сторін. Підписання сторонами цього Договору скасовує та робить недійсними всі інші зобов'язання та пропозиції, які не були висвітлені у цьому Договорі.
 • Договір складень та після прочитання його тексту нотаріусом вголос на українській мові, після особистого прочитання ПОЗИКОДАВЦЕМ і ПОЗИЧАЛЬНИКОМ, підписаний у трьох примірниках, один з яких призначений для зберігання в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу СЕНІНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА а інші на бланках _________ і _________, відповідно видаються ПОЗИКОДАВЦЮ і ПОЗИЧАЛЬНИКУ.

ПІДПИСИ СТОРІН

Позикодавець:

ПІБ ___________________________________________________________/__________/

Позичальник:

ПІБ ___________________________________________________________/__________/

Посвідчувальний надпис нотаріуса

Заява

Київ, дві тисячі дев'ятого року, _________ місяця, _________ числа.

Я, ПІБ, цією особистою листовою заявою стверджую, заявляю та повідомляю нотаріусу і Позичальнику, що на дату укладення цього договору та під час набуття у власність грошових коштів, що відповідно передаються мною за цим Договором, я в зарегистрированному шлюбі, у фактичних шлюбних відносинах або в інших шлюбних відносинах не перебуваю та не перебував, і що зазначені вище грошові кошти, не є спільною сумісною власністю, а є моєю особистою приватною власністю, і що відсутні особи, які могли б поставити питання про спільну сумісну власність на грошові кошти, які я передаю за зазначеним Договором.

_________ року

ПІДПИС

ПІБ ___________________________________________________________/__________/

Зміст та обставини викладені в зазначеній вище заяві, мені ПІБ нотаріусом доведені до відома та мною ПІБ, є особисто прочитані, осмислені, і відповідно в повному обсязі є відомі, зрозумілі і прийнятні.

_________ року

ПІДПИС

ПІБ _____________________________________________________________/__________/

Заява

Київ, дві тисячі дев'ятого року, _________ місяця, _________ числа.

Я, ПІБ, цією особистою листовою заявою стверджую, заявляю та повідомляю нотаріусу і Позикодавцю, що на дату укладення цього договору та під час набуття у власність грошових коштів, що відповідно одержуються мною за цим Договором, я в зарегистрированному шлюбі, у фактичних шлюбних відносинах або в інших шлюбних відносинах не перебуваю та не перебувала, і що зазначені вище грошові кошти, не будуть спільною сумісною власністю, а будуть моєю особистою приватною власністю, і що відсутні особи, які могли б поставити питання про спільну сумісну власність на грошові кошти, які я отримую за зазначеним Договором позики.

_________ року

ПІДПИС

ПІБ ___________________________________________________________/__________/

Зміст та обставини викладені в зазначеній вище заяві, мені ПІБ нотаріусом доведені до відома та мною ПІБ, є особисто прочитані, осмислені, і відповідно в повному обсязі є відомі, зрозумілі і прийнятні.

_________ року

ПІДПИС

ПІБ ___________________________________________________________/__________/

 

місто Київ, Печерський район
пров. Хрестовий, будинок 6, офіс 4.
+38 097 071 96 84, +38 050 348 02 56

Попередній запис
Витяг. Виписка. Вилучення
Наступний запис
Договір довічного утримання, договір догляду

Консультація нотаріуса:

+38 050 348 02 56
+38 097 071 96 84

Послуги нотаріуса

Меню